Vedtekter

SalsaNor’s vedtekter er sist endret på årsmøtet 04.02.2017

§1 Navn og virkeområde:Foreningens navn er SalsaNor Stavanger. Foreningen har tilhold i Stavangerregionen.

§2 Formål:

Foreningens formål er:

 • å fremme salsa og relaterte danseformer og musikkgenre. Dette ivaretas ved kulturformidling i form av både publikumsrettede og sosiale arrangementer, som f.eks. dansekurs, konsertarrangement, festivaler, kulturreiser, sosial og scenisk dans.
 • å være en foretrukket kulturaktør både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • å bidra til et flerkulturelt og inkluderende miljø.

§3 Foreningens oppgaver:

Foreningen skal:

 • arbeide til fremme for organisasjonens formål.
 • ha en bærekraftig, non-profit drift.
 • søke høy faglig kvalitet i alle arrangement og aktiviteter.
 • søke samarbeid med andre foretak og organisasjoner.
 • bidra til et godt nettverkssamarbeid med andre SalsaNor foreninger.
 • utvikle og utdanne egne danseinstruktører.
 • utvikle og utdanne egen organisasjon.
 • ha et langsiktig perspektiv.
 • ha en verdibasert beslutningsprosess.

§4 Medlemskap og kontingent:

Alle som ønsker å bidra til å fremme organisasjonens formål kan bli medlem.

Medlemskontigenten fastsettes av årsmøtet og betales for ett år av gangen.

Betalt medlemskontigent gir medlemsfordeler fra betalingstidspunktet til og med det kommende kalenderåret. Det er styret som til enhver tid bestemmer hva medlemsfordelene skal være.

Medlemmer har møterett og stemmerett på årsmøtet i kalenderåret etter at medlemskapet ble betalt.

Styret kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort seg særlig fortjent til det ved en spesiell stor innsats over lengre tid til beste for foreningen.

Æresmedlemmer er fritatt for å betale medlemskontigent – og har i tillegg til vanlige rettigheter og medlemsfordeler de fordeler styret til enhver tid har besluttet for æresmedlemmer.

Forslag om æresmedlemskap rettes til foreningens styre som behandler og fatter vedtak i saken.

§5 Årsmøtet:

Årsmøte er foreningens høyeste myndighet.

Styret innkaller til årsmøte med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene. Årsmøtet skal legges til et nøytralt, offentlig og lett tilgjengelig sted for medlemmene.

Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest to uker før årsmøte. Fullstendig saksliste med relevante vedlegg må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøte. Saksliste (uten vedlegg) offentliggjøres samtidig via foreningens vanlige informasjonskanaler.

Alle medlemmer har adgang til årsmøte. Styret kan invitere andre personer og media til å være tilstede.

Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

Andre saker enn vedtektsendringer kan behandles og avgjøres når 2/3 av de stemmeberettigede krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.

Med mindre annet er bestemt er et vedtak gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg til styreverv foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.

Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Årsmøtet skal:

 • Velge ordstyrer/dirigent, referent og 2 personer til å undertegne årsmøtets protokoll.
 • Behandle foreningens årsmelding
 • Behandle foreningens regnskap
 • Fastsette årskontigent for medlemmer
 • Behandle innkomne forslag
 • Vedta foreningens budsjett
 • Velge:
  • leder
  • styremedlemmer inkludert vara
  • valgkomite
  • revisor ved leilighet

Årsmøteprotokoll gjøres tilgjengelig for medlemmer kort tid etter årsmøtet.

§6 Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 20 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§7 Styret:

Foreningen ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består som minimum av leder og 3 styremedlemmer. Leder og styremedlemmer velges for to år, med mulighet for gjenvalg. Antall styremedlemmer og varamedlemmer besluttes av årsmøtet.

En person kan ikke inneha flere enn ett – 1- verv av gangen. Unntak kan gjelde dersom det i en periode ikke er tilgjengelig kvalifiserte kandidater til å fylle alle verv.

Styrets leder og Styrets nestleder har signaturrett i fellesskap. Styrets leder har prokurarett alene. Styret kan meddele prokura.

Et styremedlem må ikke delta i behandling eller avgjørelse av spørsmål som har en slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha personlig eller økonomisk interesse i saken.

Styrets ledelse skal sørge for kontinuitet og fremdrift i styrets arbeid og sikre at demokratiske og transparente prinsipper etterleves.

Styremøter skal avholdes jevnlig – normalt 6-8 ganger per år. Styremøter avholdes når styreleder kaller inn eller når et flertall av styrets medlemmer forlanger det. I den grad det er mulig, skal styremøter planlegges med 6 måneders horisont. Ekstraordinære styremøter skal kun behandle forhåndsmeldte saker.

Alle beslutningssaker som medfører økonomisk risiko, prinsipielle endringer eller omhandler spørsmål med intern uenighet i styret, skal behandles i styremøter.

Alle beslutninger skal protokollføres og legges tilgjengelig på styrets fellesområde.

Alle styremøter skal ha en protokoll eller et referat som minimum inneholder saksliste, møtedeltagelse og styrets beslutninger. Referatet legges tilgjengelig på styrets fellesområde innen kort tid.

Styret skal på oppfordring gi tilgang til styrets beslutningsprotokoller og møtereferater for Foreningens medlemmer.

Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

§8 Styrets oppgaver:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser
 • Virke for foreningens formål
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 • Representere foreningen utad

§9 Valgkomitè

 • Valgkomitéen består av 3 medlemmer, 1 leder og to komitémedlemmer. Disse velges av Årsmøtet for 1 år.
 • Valgkomiteen innstiller og legger fram forslag på kandidater i henhold til de tillitsverv som skal velges.
 • Det skal gjøres kjent hvem som er valgkomiteens leder og medlemmer av denne. Komiteen skal utarbeide en oversikt over styre- og tillitsverv som Årsmøtet skal velge.
 • Foreningens medlemmer har rett til å sende inn begrunnede forslag til valgkomiteen om hvem som ønskes valgt inn i styre- og tillitsverv. Valgkomiteen skal i rimelig tid før årsmøtet opplyse om fristen for innsending av forslag på kandidater.
 • Valgkomiteen skal henvende seg til personer som står på valg og spørre om disse ønsker gjenvalg. Dersom valgkomiteen ikke ønsker å gi fornyet tillit, skal vedkommende underrettes om dette.
 • Valgkomiteen bør kontakte vedkommende som ønskes innstilt som styreleder, og informere om andre foreslåtte kandidater til styret.
 • Dersom det foreligger arbeidsfordeling/instruks for fordeling av styrets arbeid, bør denne legges til grunn ved innstilling av kandidater.
 • Valgkomiteen er ikke forpliktet til å foreslå kandidater ut fra andre medlemmers eller det sittende styrets ønsker, men står fritt til å utarbeide eget forslag.
 • Valgkomiteen vurderer aktuelle kandidater og setter opp en innstilling overfor Årsmøtet. Før Årsmøtet avholdes, skal innstilte kandidater kontaktes og ha bekreftet at valgkomiteens innstilling aksepteres.
 • Som hovedregel skal valgkomiteen legge fram en enstemmig innstilling overfor Årsmøtet. Dersom arbeidet viser at dette ikke er mulig, legges fram to forslag, flertallets forslag og mindretallets forslag. Valgkomiteens innstilling sendes direkte til alle medlemmer senest 1 uke før årsmøtet.

§10 Samarbeid mellom SalsaNor organisasjonene:

Foreningen skal aktivt søke et godt samarbeid med de andre SalsaNor organisasjonene og delta i de til enhver tid etablerte samarbeidsforum om blant annet:

 • Felles vedtekter, logo og profilering
 • Utveksling og utvikling av instruktører
 • Koordinere årsplaner

 

§11 Oppløsning eller Sammenslutning:

Oppløsning av Foreningen eller endring av denne paragrafen kan bare behandles på ordinært årsmøte.

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Tilsvarende gjelder for endring av denne paragraf.

Ved oppløsning vil foreningens eiendeler og penger fordeles likt mellom de andre aktive SalsaNor foreninger. Finnes det ikke andre, aktive SalsaNor foreninger, doneres foreningens formue til et formål med relevans til Foreningens formål. Dette besluttes av Foreningens siste årsmøte.

Sammenslutning med andre organisasjoner anses ikke som oppløsning av foreningen. Sammenslutning med andre foreninger kan gjøres på årsmøte med ⅔ flertall.

§12 Endring av vedtektene:

Endringer i Foreningens vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Forslaget til endring i vedtektene skal sendes i sin helhet direkte til alle medlemmer, senest 1 uke før årsmøtet.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Spesielle regler gjelder for endring av §11.

Vedtektsendringer skal søkes omforent med de andre SalsaNor foreningene før de fremmes for Foreningens årsmøte.


Vedtekter for nedlasting